تلفاکس: ۳۳۳۴۰۷۳۲-۰۱۳ موبایل: ۰۹۱۱۱۴۸۰۵۲۲

انجمن دندانپزشکی ایران-شعبه گیلان
Iranian Dental Association Gilan Branc
دوره های آموزشی انجمن دندانپزشکی ایران- شعبه گیلان -سال ۹۸

دوره های آموزشی انجمن دندانپزشکی ایران- شعبه گیلان -سال ۹۸

با کلیک بر روی این قسمت تمامی دوره های آموزشی مشاهده می شود

دوره های آموزشی انجمن دندانپزشکی ایران- شعبه گیلان -سال ۹۷

دوره های آموزشی انجمن دندانپزشکی ایران- شعبه گیلان -سال ۹۷

با کلیک بر روی این قسمت تمامی دوره های آموزشی مشاهده می شود

دوره های آموزشی انجمن دندانپزشکی ایران- شعبه گیلان -سال ۹۶

دوره های آموزشی انجمن دندانپزشکی ایران- شعبه گیلان -سال ۹۶

با کلیک بر روی این قسمت تمامی دوره های آموزشی مشاهده می شود

دوره های آموزشی انجمن دندانپزشکی ایران- شعبه گیلان -سال ۹۵

دوره های آموزشی انجمن دندانپزشکی ایران- شعبه گیلان -سال ۹۵

با کلیک بر روی این قسمت تمامی دوره های آموزشی مشاهده می شود

دوره های آموزشی انجمن دندانپزشکی ایران- شعبه گیلان -سال ۹۴

دوره های آموزشی انجمن دندانپزشکی ایران- شعبه گیلان -سال ۹۴

با کلیک بر روی این قسمت تمامی دوره های آموزشی مشاهده می شود