تلفاکس: ۳۳۳۴۰۷۳۲-۰۱۳ موبایل: ۰۹۱۱۱۴۸۰۵۲۲

انجمن دندانپزشکی ایران-شعبه گیلان
Iranian Dental Association Gilan Branc

در راستاي اجراي مفاد تبصره ذيل بند د ماده 5 و مواد 25 و 26 قانون سازمان نظام پزشكي، مصوب 25/1/1383 مجلس شوراي اسلامي، مقررات و ضوابط تشكيل و فعاليت شوراهاي هماهنگي استاني سازمان نظام پزشكي به شرح زير مي باشد:

ماده يك)تعريف: شوراي هماهنگي استاني كه در اين آيين نامه به اختصار "شورا" ناميده مي شود، از اركان قانون سازمان نظام پزشكي
مي باشد.

ماده دو ) تركيب: شورا متشكل از رؤساي هيات مديره شهرستان هاي استان مي باشد كه رياست آن بر عهده رئيس هيأت مديره شهرستان مركز استان است.

تبصره 1) شورا علاوه بر رئيس حداكثر داراي يك نائب رئيس و يك نفر دبيرخواهد بود كه در اولين جلسه، از بين اعضا با رأي اكثريت نسبي اعضاي رسمي شورا و به مدت دو سال انتخاب مي شوند.

تبصره 2) استان هايي كه داراي يك هيأت مديره مي باشند وظايف شوراي هماهنگي استان با نظر شوراي عالي به اسان معين واگذار مي شود.

تبصره 3) رؤساي دانشگاه هاي علوم پزشكي اسان و معاونان ايشان و نيز افرادي كه از طرف ايشان تعيين مي شند مي توانند در تمام جلسات شوار، با حق اظهارنظر و بدون حق رأي شركت كنند.

ماده سه) وظايف و اختيارات:

1. نظارت بر عملكرد نظام پزشكي شهرستان هاي استان

تبصره 1) شورا گزارش نظارتي خويش را هر شش ماه يك بار كتباً به رئيس كل سازمان اعلام مي كند.

2. انتخاب اعضاي هيأت هاي انتظامي تجديد نظر استان

3. رسيدگي به تخلفات انضباطي هيأت مديره نظام پزشكي شهرستان هاي استان و ارايه آن به شوراي عالي

4. برقراري هماهنگي لازم بين نظام پزشكي شهرستان هاي استان و رسيدگي به لختلافات داخلي آنها

5. تأييد و اعلام تعرفه هاي خدمات بهداشتي درماني بخش غيردولتي در استان بر مبناي پيشنهاد هيأت مديره هاي شهرستان هاي تابعه با رعايت سقف تعرفه هاي مصوب شوراي عالي نظام پزشكي و شاخص اقتصادي استان

6. اظهار نظر و مشاركت فعال در تعيين يا تجديد نظر در ميزان ماليات و عوارض مشاغل مؤسسات و شاغلان حرف پزشكي در حوزه استان

7. نظارت بر صدور پروانه اشتغال مطب هاي پزشكي و حرف وابسته به تمديد آن ها و مشاركت در صدور پروانه مؤسسات پزشكي بر اساس مقررات و ضوابط وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مصوبات شوراي عالي نظام پزشكي در حوزه استان

8. همكاري با مراجع ذي ربط استاني براي ارايه خدمات امدادي و بهداشتي و درماني هنگام بروز حوادث و سوانح غيرمترقبه محلي و استاني از طريق تشويق و بسيج اعضاي سازمان در استان

9. همكاري و مشاركت در جهت اشتغال فارغ التحصيلان گروه پزشكي در استان

10. هماهنگي جهت اجراي مصوبات شوراي عالي در سطح استان

11. ساير مواردي كه به تشخيص شوراي عالي نظام پزشكي به شورا واگذار شود

ماده چهار) نحوه تشكيل جلسات:

جلسات شورا كه حداقل هرسه ماه يكبار با دعوت كتبي دبير شورا تشكيل مي شود باحضور دو سوم اعضاي رسميت مي يابد و تصميمات متخذه با اكثريت آرا معتبر بوده و براي واحدهاي تابعه استاني لازم الاجراست.

تبصره- دبير شورا مسؤول تشكيل جلسات و اداره دبيرخانه شورا خواهد بود. اداره جلسات شورا برعهده رئيس يا نائب رئيس شورا خواهد بود.