تلفاکس: ۳۳۳۴۰۷۳۲-۰۱۳ موبایل: ۰۹۱۱۱۴۸۰۵۲۲

انجمن دندانپزشکی ایران-شعبه گیلان
Iranian Dental Association Gilan Branc

 

 

دستورالعمل نحوه تبليغ وآگهي هاي دارويي ومواد خوراكي،آشاميدني ،آرايشي، بهداشتي وامورپزشكي

تعاريف:
1- منظور از مواد دارويي،خوراكي ، آشاميدني ، آرايشي وبهداشتي كليه مواردي است كه مشمول قانون مربوط به مواد دارويي،خوراكي، آشاميدني ،آرايشي ،بهداشتي وامورپزشكي مصوب1334واصلاحيه هاي بعدي آن مي شوند.
2- منظور از تبليغ يا آگهي،انتشار هرگونه اعلاني است كه از طريق رسانه هاي عمومي وخصوصي ديداري و شنيداري ازقبيل راديو ، تلويزيون، شبكه هايماهواره اي، مطبوعات، سينما، اينترنت، اينترانت،شبكه هاي صوتي تصويري سازماني و توليدات چاپي مانند برگه هاي كاتالوگ،بروشور، دفترچه هايراهنما، بسته بندي، برچسب، كارت ويزيت ونيز بيلبورد، نمايشگاه ، اسلايد ،بانك هاي اطلاعاتي و نظاير آنها براي معرفي مواد، كالاها و خدمات مشمولاين دستورالعمل صورت مي گيرد.

فصل اول: تبليغ دارو ومواد خوراكي،آشاميدني،آرايشي وبهداشتي

ماده 1- منحصرا تبليغات محصولاتي مجاز است كه اشخاص و يا مؤسسات مربوطه قبلا پروانه تاسيس، بهره برداري،ساخت يا مجوز ورود و توزيع محصولموضوع آگهي رااز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع ذيربط اخذ نموده باشند.
ماده 2- تبليغ داروها و نيز ذكر خواص درماني در تبليغات مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي در رسانه هاي عمومي ممنوع است.
        تبصره 1- آگهي و تبليغات داروها وخواص درماني مورد تاييد وزارت بهداشت در صورتي كه صرفا براي صاحبان حرف پزشكي و مؤسسات مربوطه قابلاستفاده باشد بلامانع است.
        تبصره 2- چنانچه در پروانه ساخت يا مجوز واردات اين مواد شرايط خاصي درج شده باشد بايد درتبليغات آن فراورده تصريح شود.
ماده 3- درج هر نوع آگهي براي تجويز يا فروش داروها، ازطريق تعيين پورسانت يا تعيين جايزه جهت تشويق به تجويز يا خريد ياروش هاي مشابه ممنوعاست.
ماده 4- ضوابط مربوط به تغذيه با شير مادرمندرج در دستورالعمل ماده 2 قانون ترويج تغذيه با شير مادر لازم الاجرا است.
ماده 5- استفاده ازآرم و تاييد يه هاي مؤسسات استاندارد داخلي و خارجي مورد تاييد سازمان نظام پزشكي و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكيكه صرفا تاييد كننده محصول بوده و جنبه اطلاع رساني داشته باشد، بلامانع است.
        تبصره – تبليغ آن دسته از مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي وبهداشتي كه استاندارد آنها اجباري اعلام شده،علاوه بر ساير مدارك، منوط به داشتنپروانه كاربرد علامت استاندارد كالا و تحقيقات صنعتي است.

فصل دو : تبليغ امور پزشكي

ماده 6– كليه صاحبان حرف پزشكي و وابسته پزشكي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي و مؤسسات پزشكي پس از اخذ پروانه هاي لازم، برايتبليغات خدمات مربوطه موظف به اخذ مجوز كتبي از سازمان نظام پزشكي هستند.
ماده 7- اعضاي سازمان در آگهي صرفا مي توانند نام، نام خانوادگي، تخصص، نشاني محل كار، درجه دانشگاهي، عناوين مندرج در پروانه مطب يادفتر كار، شماره تلفن وايميل و سايت اينترنتي خويش را صرفا جهت اطلاع رساني درج نمايند. همچنين ذكر خدماتي كه طبق مجوز مراجع قانوني ارايهآنها توسط فرد موردنظر مجاز است در آگهي بلامانع مي باشد.استفاده از اشكال مختلف و يا عناوين اضافي غير مجاز در آگهي ممنوع است.
ماده 8 – پزشكان و دندانپزشكان عمومي صمن قيد عناوين موجود در پروانه مي توانند سه رشته مصوب طبابت مورد علاقه خود رابدون ذكر كلمهتخصص در آگهي نام ببرند. كساني كه در يك رشته تخصصي مدرك اخذ نموده اند و مايلند دريكي از شاخه هاي آن رشته فعاليت نمايند مي توانندشاخه فرعي رشته تخصصي خود را بدون ذكر كلمه فوق تخصص در آگهي بياورند.
ماده 9 – مؤسسات پزشكي درتبليغات صرفا مجاز به استفاده از عنويني هستند كه طبق پروانه اخذ نموده اند.
ماده 10- درج هرگونه تبليغات گمراه كننده ممنوع مي باشد و مرجع تشخيص آن هيآت مديره نظام پزشكي محل مي باشد.
ماده 11- استفاده تبليغاتي از صحنه هايي كه مضر سلامت و بهداشت و به نوعي مروج آنهاست ممنوع است.
ماده 12- متقاضيان تبليغات مواد و خدمات موضوع اين دستورالعمل موظفند قبل از انتشار تبليغات، مجوز كتبي ازسازمان نظام پزشكي كسب نمايند.
        تبصره- سازمان نشام پزشكي موظف است حداكثر ظرف مدت15 روز نسبت به بررسي و صدور مجوز اقدام نمايند.
ماده 13- در مواردي كه متقاضي آگهي، به عدم صدور مجوز آگهي معترض باشد موضوع توسط هيات مديره سازمان نظام پزشكي محل بررسي واتخاذ تصميم خواهد گرديد.
ماده 14- اعتبار مجوزهاي موضوع اين دستورالعمل تا 6 ماه مي باشد.بديهي است هر زمان كه يكي از شرايط لازم براي تبليغات منقضي گردد،اعتبار مجوز مورد نظر نيز پايان مي يابد.
ماده 15 - تعرفه بررسي و صدور مجوز تبليغات موضوع اين دستورالعمل سالانه توسط شوراي عالي نظام پزشكي تعيين و ابلاغ مي گردد.
ماده 16- كليه متخلفان از اين دستورالعمل اعم از متقاضيان تبليغات، رسانه ها و چاپخانه ها در مراجع قضايي و انتظامي ذيصلاح با شكايت سازمان